Projecten

|
Onze projecten richten zich op mensenrechten en vluchtelingen, seksuele gezondheid, public health, medisch onderwijs en Europese educatie en integratie. Hier werken ruim 800 studenten aan mee.

Masterclass Global Health Diplomacy

Zorgprofessionals zijn in Nederland in beperkte mate betrokken bij (internationaal) gezondheidsbeleid, terwijl zij hier wel een waardevolle bijdrage aan zouden kunnen leveren. De meeste studenten krijgen in zorggerelateerde opleidingen namelijk weinig mee over gezondheidsbeleid. IFMSA-NL organiseert daarom vanuit het Youth Delegate Programma en in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) de Masterclass Global Health Diplomacy.

Door verschillende kanten van global health beleid en diplomatie te belichten zul je kennis en vaardigheden leren, waarmee je een basis hebt om in je verdere carrière betrokken te zijn bij internationaal gezondheidsbeleid. Dit zullen we bewerkstelligen in vier masterclasses en een terugkomsessie, die op de vrijdagmiddagen van 15.00 tot 18.00 uur in Den Haag zullen plaatsvinden.

Praktische informatie

Criteria voor deelnemers:
 • Je hebt interesse in global health;
 • Je bent student; alle studierichtingen zijn welkom, zowel bachelor als master;
 • Je kunt bij alle sessies aanwezig zijn;
 • Je spreekt vloeiend Nederlands.
Overzicht data
 • 5 april 2019, 15.00-18.00 uur
 • 12 april 2019, 15.00-18.00 uur
 • 26 april 2019, 15.00-18.00 uur
 • 10 mei 2019, 15.00-18.00 uur
 • 14 juni 2019, 15.00-18.00 uur

Kosten: €27,50, te betalen na selectie.
Locatie: verschillende locaties in Den Haag.

Aanmelding

Ben je ook zo enthousiast geworden? Meld je snel aan via dit formulier. Deadline voor aanmelden is maandag 18 maart 23.59 uur. Vrijdag 22 maart hoor je of je geselecteerd bent om deel te nemen.

Sessie 1: Introductie in Global Health en Global Health Diplomacy

Datum: vrijdag 5 april 2019, 15.00-18.00 uur

Achtergrondinformatie

Gedurende de laatste decennia heeft globalisatie de wereld opengegooid. In het bezit van het juiste paspoort en financiële middelen sta je morgen aan de andere kant van de wereld, maar ook als dat niet zo is bereikt internationale handel en het Internet bijna iedereen. Ondanks alle kansen die dit biedt, ook op gezondheidsvlak, creëert dit ook bepaalde problemen. Infectie en lifestyle ziekten verspreiden zich sneller, we zijn afhankelijk van andere landen voor medicijnen en klimaatverandering is een serieuze bedreiging voor mensen hun gezondheid.

Het idee dat gezondheid en de gezondheidszorg niet alleen nationale kwesties zijn, maar ook globaal met elkaar in verband staan wordt steeds meer erkend. Beleidsmakers, diplomaten, academici vanuit allerlei achtergronden komen samen en discussiëren over “global health”. Maar bedoelen ze hier eigenlijk mee? Wat hopen ze te bereiken? En wat zijn de manieren waarop dit bereikt kan worden?

De meest gebruikte definitie van Global Health is: “an area for study, research, and practice that places a priority on improving health and achieving health equity for all people worldwide” (Koplan et al., 2009). De focus ligt niet per se op gezondheid in LMIC en ontwikkelingshulp, maar om grensoverschrijdende kwesties die nationaal niet adequaat kunnen worden aangepakt. Het gaat niet (alleen) om het verbeteren van de gezondheidszorg in andere landen maar hoe gezondheid van mensen overal met elkaar in verband staat, en ook hoe mensen in Nederland hierdoor beïnvloed worden.

De WHO is het onderdeel van de Verenigde Naties dat zich bezighoud met gezondheid. De WHO heeft de doelen om wereldwijde aspecten van gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. Dit doet ze onder andere door onderzoek te stimuleren en uit te voeren, technische en praktische ondersteuning te bieden, en beleid te vormen, zoals de International Health Regulations (IHR). De IHR verplichten landen om bepaalde minimum “core” publieke gezondheid capaciteiten te ontwikkelen, en om public health emergencies te melden aan de WHO.

Eens per jaar komen alle lidstaten van de WHO bij elkaar op de World Health Assembly, waar het beleid van de organisatie wordt herzien en zo nodig veranderd, een nieuwe Director-General wordt verkozen (eens in de 5 jaar), en het programma budget en financieel beleid wordt herzien. Het is ook het moment waarop nieuwe doelstellingen en uitdagingen worden vastgesteld. In 2003 werd het eerste bindende WHO verdrag gesloten op de WHA, de WHO Framework Convention on Tobacco Control, geratificeerd door 180 lidstaten. Dit was ongekend, aangezien dit het eerste publieke gezondheid verdrag ooit is, en zich niet alleen richt op het gedrag van mensen met betrekking tot roken, maar ook komt met specifieke regulatie voor de industrie.

In in het werk van de WHO hebben de Sustainable Development Goals (SGD’s) een centrale plek. De SDGs werden in 2015 gecreëerd als opvolging van de MDGs, en bevat 17 SDG’s met 169 specifieke doelstellingen voor de hele planeet om sustainable development te bevorderen. SDG 3 focust specifiek op gezondheid: het promoten van goede gezondheid en welzijn. Maar de Agenda 2030 benadrukt ook dat alle SDGs van elkaar afhankelijk zijn en onderling elkaar beïnvloeden. De WHO onderschrijft dit en erkent dat social justice en zorg voor het milieu nodig zijn voor betere gezondheid wereldwijd.

Met de groeiende aandacht voor Global Health, is ook Global Health Diplomacy van groeiend belang. Dit vindt niet alleen plaats op de WHA, maar op tal van andere momenten. Global Health Diplomacy (GHD) kan gezien worden als de “the practice by which governments and non-state actors attempt to coordinate global policy solutions to improve global health”. GHD wordt dus niet alleen uitgevoerd door staten, maar ook door andere belanghebbenden, zoals NGO’s en bedrijven. Het brengt de velden van foreign affairs en global health samen.

Leerdoelen

 • De deelnemers weten na het volgen van deze masterclass wat Global Health inhoudt, en welke verschillende velden dit beslaat.
 • De deelnemers weten na het volgen van deze masterclass welke rol de SDGs spelen in global health diplomacy.
 • De deelnemers begrijpen na het volgen van deze masterclass hoe de WHO functioneert, vooral de werking van de WHA en hoe dit de verdere werking van de WHO beïnvloedt.
 • De deelnemers hebben na het volgen van deze masterclass hun vaardigheid met betrekking tot diplomatieke taal vergroot en hebben meer ervaring met het lezen van een VN document.

Sessie 2: Antimicrobiële resistentie: Nederlands en internationaal perspectief

Datum: vrijdag 12 april 2019, 15.00-18.00 uur

Achtergrondinformatie

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijd probleem. AMR ontstaat wanneer micro-organismen (zoals bacteriën, schimmels, virussen en parasieten) veranderen doordat zij worden blootgesteld aan antimicrobiële medicijnen (zoals antibiotica, antivirale middelen en anthelmintica). Het resultaat hiervan is dat medicijnen niet meer effectief zijn en infecties blijven bestaan in het lichaam, waardoor het risico van verspreiding van de infectie wordt vergroot.

Vergeleken veel andere landen is AMR in Nederland een relatief klein probleem. Dit komt doordat antibiotica in Nederland alleen verkregen kunnen worden op doktersrecept. Artsen schrijven antimicrobiële middelen alleen voor wanneer het nodig is. Daarnaast zijn gezondheidsinstelling op de hoogte van het probleem. Wanneer iemand in een ziekenhuis of zorginstelling geïnfecteerd is met een resistente bacterie wordt deze patiënt in isolatie geplaatst en moeten zorgverleners zich houden aan strikte hygiëneregels om te voorkomen dat de infectie zich verspreidt. In Nederland wordt relatief weinig antibiotica gebruikt voor de genezing van mensen, het grootste deel van de antibiotica gebruikt in de veeteelt. Het gebruik hiervan is echter de afgelopen jaren gereduceerd. In Nederland is AMR sinds 2012 stabiel, echter is opvallend dat er grote regionale verschillen zijn in het gebruik van antibiotica.

Er is nog weinig bekend over de extra zorgkosten door AMR in Nederland. Uit internationaal onderzoek blijkt dat inadequate of vertraagde behandeling met effectieve antimicrobiële middelen en de vergrote ernst van infecties met resistente micro-organismen leiden tot hogere gezondheidskosten. In de EU kost antibioticaresistentie ongeveer 1,5 miljard euro per jaar.

Om AMR tegen te gaan heeft de Nederlandse overheid beleid opgezet dat zich richt op regionale samenwerking aan de hand van zorgnetwerken. Er zijn drie pijlers die worden gebruikt bij de preventie van AMR: (1) bevorderen van zorgvuldig gebruik van antimicrobiële middelen bij mensen en dieren om ontstaan van resistentie tegen te gaan, (2) tegengaan van verspreiding van resistente micro-organismen tussen mensen, tussen dieren en tussen mensen en dieren, (3) surveillance van antibioticagebruik en antimicrobiële resistentie. Het bevorderen van zorgvuldig gebruik van antibiotica en het tegengaan van resistentie wordt bewerkstelligd aan de hand van richtlijnen, deskundigheidsbevordering en surveillance. Door het preventieve beleid is de ontwikkeling en verspreiding van resistente bacteriën in Nederland beperkt gebleven vergeleken veel andere landen. Daarnaast zijn daling van onjuist gebruik van antibiotica en van resistentie, lagere kosten van antibioticagebruik en betere uitkomsten voor de patiënt te zien.

Omdat de preventie van AMR in Nederland onder andere gericht is op intensieve samenwerking is het van belang dat de deelnemers van de masterclass ervaring opdoen met netwerken en leren hoe zij hiervan gebruik kunnen maken om goed beleid omtrent AMR te bewerkstelligen.

Leerdoelen

 • De deelnemers weten na het volgen van deze sessie wat AMR inhoudt en wat de huidige ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau zijn.
 • De deelnemers kennen na het volgen van deze sessie het Nederlandse beleid omtrent AMR en weten hoe zij als toekomstige zorgprofessionals kunnen bijdragen aan een effectief beleid tegen AMR
 • De deelnemers zijn na het volgen van deze sessie in staat hun aangeleerde netwerkskills te gebruiken in het bewerkstelligen van effectief beleid omtrent AMR en vaccinatie.

Sessie 3: Climate change negotiations: uitdagingen in onderhandelen over klimaatverandering en menselijke gezondheid

Datum: vrijdag 26 april 2019, 15.00-18.00 uur

Achtergrondinformatie

In het nieuws zien we de afgelopen paar jaar steeds meer langskomen over klimaatverandering. Iedereen kent de plaatjes van uitgemergelde ijsberen en nieuwsberichten over een stijgende zeespiegel. Waar ook steeds meer bewustwording over komt is het effect dat klimaatverandering gaat hebben op de menselijke gezondheid. Dit zien we bijvoorbeeld op dit moment als we kijken naar de heftige kou of brandende hitte in the VS en Australië respectievelijk, en het effect dat dit op de gezondheid van de populatie heeft. De relatie tussen klimaatverandering en gezondheid is echter al jaren bekend. Zo heeft de WHO in 2014 in een kwantitatieve risicobeoordeling al ingeschat dat klimaatverandering tussen 2030 en 2050 voor 250.000 toegevoegde doden per jaar zal zorgen. Dit heeft met veel dingen te maken, zoals natuurrampen, voedselzekerheid, uitbreiding endemische gebieden van vector borne diseases en meer. Als de nummers zo groot zijn, zouden we hier dan niet al veel meer actie op moeten ondernemen? Als dit zo’n groot risico voor de mensheid gaat vormen, waarom gaan de onderhandelingen over klimaatverandering dan toch zo langzaam? Waarom zien we nog geen duidelijk resultaat van deze onderhandelingen?

Tijdens deze masterclass zal een introductie worden gegeven van het probleem dat klimaatverandering voor de gezondheid van de mens betekent en alle aspecten die dit probleem bevat. Dit zal gaan over de directe en indirecte gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid; alsook de wetenschap hierachter.

Leerdoelen

 • Alle deelnemers hebben aan het eind van de masterclass een basiskennis van de gevolgen van klimaatverandering op de menselijke gezondheid;
 • Alle deelnemers hebben aan het eind van de masterclass een inzicht van de huidige staat op internationaal niveau wat betreft onderhandelingen over klimaatverandering;
 • Alle deelnemers hebben een beter begrip opgedaan van wat onderhandelen is, al dan niet in de context van klimaatverandering en gezondheid;
 • Alle deelnemers hebben het gevoel hun competentie qua onderhandelen te hebben verbeterd.

Sessie 4: Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en meaningful youth participation

Datum: vrijdag 10 mei 2019, 15.00-18.00 uur

Achtergrondinformatie
Nederland is voorloper in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR): door hulpprogramma’s te steunen staat Nederland aan het voorfront van de internationale campagne tegen hiv/aids. SRGR gaat echter verder dan deze strijd; het gaat om het recht op een veilige abortus, om seksuele gezondheid bij mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking, vrouwenemancipatie, female genital mutilation en nog meer. Kortom gaat het om autonomie en empowerment. Wat neemt Nederland als vooraanstaand land mee naar landen waar SRGR-gerelateerde onderwerpen door taboes worden overschaduwd? Hoe staan andere landen in deze onderwerpen? Wat is hun bijdrage aan de mondiale strijd en wat wordt uit andere landen teruggebracht naar de strijd hier?

Tijdens deze masterclass zal een introductie worden gegeven over de mondiale strijd voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en de positie die Nederland en andere landen in deze strijd innemen. Daarnaast zal de belangrijke rol van de jeugd, die nodig is in het ontwerpen en implementeren van SRGR programma’s, worden besproken. Meaningful youth participation kan namelijk het bereik, de aantrekkelijkheid, relevantie en effectiviteit van SRGR advocacy vergroten. De combinatie van de verschillende posities van landen en meaningful youth participation zal met de praktische vaardigheid van debatteren in de context van SRGR worden behandeld.

Leerdoelen

 • Alle deelnemers hebben aan het eind van de masterclass kennis over de belangrijkste discussies binnen de SRGR en de rol die Nederland hierbij speelt.
 • Alle deelnemers hebben aan het eind van de masterclass een inzicht van de huidige staat op internationaal niveau wat betreft SRGR.
 • Alle deelnemers hebben een beter begrip opgedaan van meaningful youth participation in de context van SRGR.
 • Alle deelnemers hebben het gevoel beter te kunnen pleiten voor SRGR in hun context.

Sessie 5: Terugkomsessie - Terugblik op de World Health Assembly

Datum: vrijdag 14 juni 2019, 15.00-18.00 uur

Tijdens deze terugkomsessie zullen we terugblikken op de World Health Assembly, waar onze Youth Delegate de belangen van jongeren en toekomstige generaties heeft mogen behartigen. Zij zal tijdens deze sessie spreken over haar ervaringen met de WHA. Daarnaast zullen we bespreken hoe de deelnemers in hun toekomstige professionele carriere gebruik kunnen maken van de alle informatie en vaardigheden die zij op hebben gedaan tijdens de masterclass. Tevens zullen we tijdens deze sessie reflecteren op de inhoud van de masterclass.Masterclass Global Health Diplomacywordt momenteel georganiseerd in:

Wil je meer informatie? Mail dan naar: masterclass.ghd@ifmsa.nl