Onze doelen

Door internationalisering komt Global Health steeds dichterbij. Grenzen vervagen, waarbij de gezondheidszorg steeds voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Sinds 1980 is IFMSA-NL het internationaal platform voor medisch studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. Zij laat toekomstig medisch professionals al vroeg kennis maken met deze ontwikkeling door middel van projecten, congressen en stages. IFMSA-NL is vertegenwoordigd op alle acht de medische faculteiten van Nederland en heeft 900 actieve leden, die samen 7200 studenten bereiken. IFMSA-NL stelt studenten in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen.

Onze visie

IFMSA-NL streeft ernaar medisch georiënteerde studenten te verenigen voor global health en hen de benodigde waarden, kennis en vaardigheden te geven om hieraan bij te dragen binnen de gezondheidssector en de maatschappij, nu en in de toekomst.

Onze missie

IFMSA-NL vormt een platform voor medisch georiënteerde studenten in heel Nederland en verenigt hen in lokale, nationale en internationale initiatieven welke impact hebben op de samenleving, persoonlijke groei stimuleren en bijdragen aan de diverse aspecten van global health.

Algemeen

 • IFMSA-NL streeft naar bewustzijn en verbetering van Global Health.
 • IFMSA-NL stimuleert studenten hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.
 • IFMSA-NL staat voor gelijke kansen voor iedereen; waar dan ook ter wereld, nu en in de toekomst.
 • IFMSA-NL benadrukt het belang van de 2030 agenda for Sustainable Development.
 • IFMSA-NL staat voor het emanciperen en verbinden van (para)medisch studenten wereldwijd.
 • IFMSA-NL streeft ernaar studenten te ontwikkelen op het gebied van medisch leiderschap.

Medisch Onderwijs

 • IFMSA-NL stimuleert medisch studenten om kritisch naar de thema’s in het curriculum te kijken.
 • IFMSA-NL streeft ernaar om onderbelichte thema’s en de ethische aspecten van de gezondheidszorg onder de aandacht te brengen.
 • IFMSA-NL streeft naar optimale mogelijkheden voor de ontwikkeling van (para)medische studenten.
 • IFMSA-NL is van mening dat, met de huidige globalisering, een internationale ervaring van belang is voor de opleiding van (para)medische studenten.
 • IFMSA-NL is van mening dat onderwijs betreffende Global Health en internationalisering in algemene zin essentieel is voor de opleiding van (para)medisch studenten.
 • IFMSA-NL streeft naar verdere verdieping van het medisch curriculum zodat studenten zich kunnen ontwikkelen tot breed opgeleide zorgprofessionals.

Mensenrechten

 • IFMSA-NL zet zich in voor de naleving van de universele mensenrechten.
 • IFMSA-NL staat voor gelijke toegankelijkheid tot gezondheidszorg voor elk mens, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en – expressie, sekse, religie, afkomst, verblijfsstatus of andere factoren.
 • IFMSA-NL stimuleert bewustwording aangaande de samenhang van mensenrechten met gezondheid en kwaliteit van leven.
 • IFMSA-NL staat voor een menswaardige omgang met vluchtelingen.
 • IFMSA-NL staat voor een wereld zonder geweld.

Mentale gezondheid

 • IFMSA-NL zet zich in om kennis en inzicht te verschaffen over de belevingswereld van mensen met mentale problemen, misconcepties hieromtrent weg te nemen en de stigmatisering van de betrokkenen te verminderen.
 • IFMSA-NL zet zich in om bewustzijn te creëren rondom mentale gezondheid.
 • IFMSA-NL streeft naar een beter bewustzijn en vermindering van stigma rondom mentale gezondheid onder huidige en toekomstige zorgprofessionals.
 • IFMSA-NL streeft naar een verbetering in de mentale gezondheid van huidige en toekomstige zorgprofessionals

Klimaatverandering en gezondheid

 • IFMSA-NL erkent dat klimaatverandering één van de grootste bedreigingen voor de mondiale volksgezondheid in de 21ste eeuw vormt, maar dat maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan tevens een grote kans bieden voor het verbeteren van de volksgezondheid.
 • IFMSA-NL erkent dat onmiddellijke en duurzame mitigatie- en adaptatiemaatregelen genomen moeten worden op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Dit ter bescherming van de volksgezondheid en ter behoud van onze voortgang betreffende de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de bestrijding van infectieziekten.
 • IFMSA-NL streeft naar meer kennis over klimaatverandering om zo bewustwording te creëren over de gevolgen van klimaatverandering voor de publieke gezondheid en aanzet te geven om tot actie over te gaan om deze gevolgen te beperken.
 • IFMSA-NL neemt het belang van leading by example ter harte en streeft ernaar zo duurzaam mogelijk te werk te gaan.

Volksgezondheid

 • IFMSA-NL streeft ernaar mensen bewust te maken van de eigen rol binnen de volksgezondheid.
 • IFMSA-NL streeft ernaar de bewustwording aangaande de effecten van het maken van gezonde leefstijlkeuzes te vergroten en stimuleert het maken van gezonde leefstijlkeuzes.
 • IFMSA-NL streeft er naar meer kennis over orgaan- en weefseldonatie en het (medisch) handelen hiertoe te delen om zo bewustwording te genereren over het belang van het registreren van een keuze in het Donorregister.
 • IFMSA-NL zet zich in om de Nederlandse bevolking te informeren over de procedure omtrent stamceldonatie en daarmee het aantal geregistreerden in het register Bone Marrow Donors Worldwide te verhogen.
 • IFMSA-NL streeft ernaar meer kennis over bloed- en plasmadonatie en omtrent het (medisch) handelen hiertoe te delen om zo bewustwording te genereren over het belang van bloed- en plasmadonatie en meer bloed- en plasmadonoren te werven.
 • IFMSA-NL is van mening dat er dringend actie ondernomen moet worden om antimicrobiële therapie voor toekomstige generaties veilig te stellen. IFMSA-NL ziet het Global action plan on antimicrobial resistance van de World Health Organization als een belangrijke stap in de goede richting.
 • IFMSA-NL spreekt zich uit tegen de tabaksindustrie en steunt initiatieven die de bevolking bewust trachten te maken van de gezondheidsrisico's ten gevolge van roken en meeroken en die streven naar een rookvrije toekomst.
 • IFMSA-NL streeft naar educatie over vaccinaties en bewustwording van het belang hiervan om daling van de vaccinatiegraad te voorkomen. Ook streeft IFMSA-NL er naar om handvatten te bieden aan medisch studenten om als toekomstige gezondheidszorg professional om te gaan met tegenstanders van vaccinatie.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

 • IFMSA-NL streeft naar een wereld waarin iedereen de kans heeft om voor eigen rechten op het gebied van seksuele gezondheid en seksualiteit op te komen, vrij van stigmata en discriminatie
 • IFMSA-NL zet zich in voor een betere seksuele en reproductieve gezondheid en vindt goede seksuele en relationele vorming hiervoor essentieel.
 • IFMSA-NL zet zich in voor seksuele en relationele vorming van jongeren, waarbij persoonlijke groei en seksuele ontwikkeling vanuit een breder perspectief worden benaderd met nadruk op een positieve seksualiteitsbeleving, respectvolle en gelijkwaardige relaties en het zelfstandig weloverwogen keuzes leren maken.
 • IFMSA-NL erkent diversiteit in seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en sekse kenmerken en wil werken aan de normalisering van deze diversiteit en de emancipatie van mensen die door hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of sekse kenmerken niet vrij zijn van stigmata en discriminatie in het uitoefenen van gelijke rechten
 • IFMSA-NL erkent dat de HIV-epidemie een bedreiging voor de Nederlandse volksgezondheid vormt en dat er de noodzaak is om in Nederland meer aandacht te besteden aan het doel van UNAIDS om HIV en AIDS in 2030 uit de wereld te krijgen, hiervoor zijn methoden zoals PrEP essentieel.
 • IFMSA-NL erkent dat vluchtelingen een verscheidenheid aan problematiek ervaren op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en dat zij gemiddeld genomen niet genoeg kennis bezitten over hun SRGR en de Nederlandse gezondheidszorg.
 • IFMSA-NL erkent dat het onderwijs van (toekomstig) gezondheidsprofessionals niet toereikend is in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) van vluchtelingen.